Pozvánka na náhradní valnou hromadu

Zveřejnil: unknown - -

Představenstvo společnosti REAL.BPH, a. s., IČ 26220075, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády č. p. 147, PSČ 768 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371 (dále jen „společnost“) svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat dne 3.6.2014 v 8:00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Ivo Havlíčka na adrese Obchodní 1574, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 (1. patro)

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Změna stanov společnosti.
  4. Odvolání a volba členů orgánů společnosti.
  5. Závěr.

K bodu č. 2 pořadu jednání - vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodu č. 3 pořadu jednání – návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti REAL.BPH, a.s. schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením nové právní úpravě.“

K návrhu na změnu stanov:

Dne 1.1.2014 vstoupily v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Na rozsáhlé změny tam obsažené je třeba reagovat a uzpůsobit jim stanovy společnosti.

V rámci navrhované změny stanov dojde ke kompletní revizi a změně celého textu stanov, aby odpovídal nové zákonné úpravě. Zároveň bude modernizována a zjednodušena správa společnosti tak, jak to umožňují nové předpisy.

Z důvodu snížení personálních nákladů společnosti je navrhována změna vnitřní struktury společnosti ze systému dualistického na systém monistický s jednočlennou správní radou a statutárním ředitelem a změny s tím související, zejména změna způsobu jednání za společnost.

Zároveň je také nutné stanovy společnosti přizpůsobit změně formy akcií z formy „na majitele“ ve formu „na jméno“, ke které dochází ze zákona ke dni 1.1.2014.

S ohledem na rozsah není návrh změn součástí oznámení (pozvánky).

Návrh změny stanov společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti až do dne konání náhradní valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov, který je k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí. Návrh změny stanov společnosti je také uveřejněn na internetových stránkách společnosti http://real.bph.cz.

Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu č. 4 pořadu jednání – vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti nenavrhuje odvolání ani volbu žádných konkrétních osob jako členů orgánů společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby odvolání či volbu konkrétních členů orgánů společnosti navrhli.

Představenstvo společnosti REAL.BPH, a. s.

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.5.2014

Stáhnout: Pozvánka na valnou hromadu.