Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zveřejnil: unknown - -

Statutární ředitel společnosti REAL.BPH, a. s.

IČ 26220075, se sídlem Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371 (dále také jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28.4.2017 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a o řádné účetní závěrce za rok 2016 s návrhem statutárního ředitele na rozdělení hospodářského výsledku.
  4. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.
  6. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 8:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

  • fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
  • právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Upozornění pro akcionáře

V sídle společnosti na adrese Čs. brigády 147, 768 61 Bystřice pod Hostýnem jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny od 10:00 do 12:00 hodin a dále v den a místě konání valné hromady při prezenci akcionářům zdarma zpřístupněny k nahlédnutí následující dokumenty:

  • účetní závěrka společnosti ke dni 31.12.2016,
  • návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016,

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, případně vyjádření statutárního ředitele k bodům pořadu jednání:

K bodu č. 1. pořadu – vyjádření statutárního ředitele:

Zasedání valné hromady zahájí statutární ředitel společnosti. Statutární ředitel zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

K bodu č. 2 pořadu jednání – vyjádření statutárního ředitele:

Statutární ředitel nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává proto na akcionářích, aby sami členy orgánů valné hromady navrhli a svým usnesením zvolili.

K bodu č. 3 pořadu jednání – vyjádření statutárního ředitele:

Statutární ředitel společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí statutární ředitel valnou hromadu s podnikatelským záměrem společnosti na období roku 2016.

K bodu č. 4 pořadu jednání – vyjádření statutárního ředitele:

Předseda správní rady podá akcionářům zprávu správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

K bodu č. 5 pořadu jednání – návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016, vše ve znění předloženém statutárním ředitelem.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit. Totéž se týká návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. S účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady.

K bodu č. 6 pořadu jednání – vyjádření statutárního ředitele:

Zasedání valné hromady formálně ukončí zvolený předseda valné hromady.

Statutární ředitel REAL.BPH, a. s.

Bystřice pod Hostýnem 27.3.2017