Výzva k předložení akcií

Zveřejnil: unknown - -

v důsledku změny jejich formy

Představenstvo společnosti REAL.BPH, a. s., IČ 26220075, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády č. p. 147, PSČ 768 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371 (dále jen „Společnost“)

oznamuje, že podle zákona č. 134/2013 Sb. došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy všech kmenových akcií vydaných jako listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno.

Představenstvo společnosti rozhodlo, že na dosavadních akciích na majitele bude tato změna formy akcie vyznačena.

Společnost tímto vyzývá akcionáře, kteří jsou vlastníky dosavadních akcií na majitele, aby nejpozději do 30. června 2014 předložili akcie k vyznačení nezbytných údajů v souvislosti se změnou formy dosavadních akcií na majitele na novou formu na jméno.

Místem k předložení akcií je adresa společnosti REAL.BPH, a.s., Čs. brigády 147, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, a to v pracovní dny od 10.00 do 12.00 hodin po telefonické domluvě na telefonním čísle 777207010.

Akcionáři při výměně předloží originály dosavadních listinných akcií Společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících a současně prokáží svoji totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:

  • Akcionář – fyzická osoba předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • Akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního předpisu ne starší 3 měsíců k danému dni nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem o totožnosti
  • Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným podpisem zmocnitele a dále se podle své povahy zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.

Akcionáři jsou současně s předložením dosavadních akcií na majitele povinni sdělit Společnosti své jméno a bydliště nebo sídlo a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro účely výplaty peněžitých plnění akcionáři.

Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s dosavadními akciemi na majitele, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním těchto povinností, právo na dividendu k dosavadním akciím na majitele, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Stáhnout: Výzva k předložení akcií